Syekh Rusdi Qalam: Mutiara Syam dan Pemegang Estafet Jamik Manjak yang Dermawan

Kata Syekh Rusdi, para pelajar haruslah mandiri dan memiliki pemasukan selain dari agama. Tidak patut bagi mereka, menjadikan agama sebagai "sumber penghidupan".

· 8 menit untuk membaca
Syekh Rusdi Qalam: Mutiara Syam dan Pemegang Estafet Jamik Manjak yang Dermawan

Zawaya.id–Syekh Rusdi Qalam adalah generasi terakhir dari murid Syekh Hasan Habannakah rahimahu Allah. Syekh Rusdi memulai rihlah ilmiah di usia yang masih sangat muda (Sebelum menginjak usia 15 tahun). Syekh Rusdi juga berguru pada murid-murid Syekh Hasan Habannakah. Dari sekian banyak murid-murid Syekh Hasan Habannakah, ada empat yang sangat berpengaruh bagi beliau, yakni Syekh Shadiq Habannakah (adik Syekh Hasan Habannakah. Syekh Rusdi juga bermulazamah sangat lama dengan Syekh Shadiq), Syekh Husain Khattab, Syekh Kurayyim Rajih, dan Syekh Mustafa Khin.

Syekh Rusdi merupakan seorang mudaris dan pengajar hampir di seluruh ma’had al-syar’i di Damaskus. Beliau juga ahli dalam hampir semua cabang ilmu. Fikih, faraid, nahwu, mantik, dan usul fikih adalah fan keilmuan yang menjadi basis atau konsentrasi yang beliau tekuni dan ajarkan sampai menjadi pakar dan ahli. Sampai-sampai, beliau hafal Minhaj dan buku-buku fikih lainnya secara madlmun (tematik).

Setiap hari, kecuali hari Jumat, beliau mengajar di ma’had-ma’had lebih dari sepuluh kali; sepuluh pelajaran yang berbeda-beda (sepuluh muhadharah). Beliau juga di dapuk sebagai rais muddaqiq (ketua peneliti) di wazirah al-awqaf, untuk buku-buku manahij al-fiqh al-syafi’i dan ushul fiqh al-syafi’i untuk ma’had-ma’had syar’i di seluruh Suriah.

Dipercayanya Syekh Rusdi Qalam di Masjid Jamik Manjak

Jamik Manjak merupakan tempat bersejarah bagi mercusuar keilmuan yang ada di daerah Maidan, Damaskus (tulisan tentang Jamik Manjak akan dibahas di tulisan lain yang lebih mendalam). Di masjid ini, ada sebuah tradisi masyikhah. Tidak semua ulama bisa mengajar di sana. Hanya ulama-ulama tertentu yang dapat mengajar di masjid Jamil Manjak. Tradisi ini sudah dipegang secara turun-temurun di sana.

Saat ini, Syekh Rusdi Qalam-lah yang menjadi pemegang tradisi tersebut– menggantikan pengajian-pengajian yang diampu oleh Syekh Shadiq Habannakah. Sebelumnya, beliau adalah pengganti atau badal ketika Syekh Shadiq sedang uzur atau berhalangan. Ketika Syekh Shadiq ada, beliau membaca kitab yang akan diajarkan oleh beliau. Semisal pengajian Fath al-Mu’in, Syekh Rusdi yang membacakan dan Syekh Shadiq yang menerangkan, jadi sedekat itulah hubungan keduanya dalam beristifadah.

Selain itu, setiap hari, di Jamik Manjak, terdapat pengajian umum Kanzu al-Ragibin, Faidlu al-Ilahi al-Malik, Ghayah al-Wushul, Tafsir Baidlawi dan akan mulai pengajian baru Mughni Muhtaj. Pengajian khususnya dari kitab-kitab besar seperti; Roudhah al-Thalibin, Tuhfah al-Muhtaj sampai kitab-kitab kecil Syarah Waraqat Imam Haramain, Tuhfah al-Habib, Minhaj al-Thalibin, Fath al-Mu’in, Syarah Ibnu Aqil, dsb. Pengajian khusus ini diperuntukan untuk para penuntut ilmu, terutama para pelajar asing, sehingga pembahasan pada pengajian khusus biasanya lebih detail dan terperinci dibandingkan pengajian umum.

Orangtua Bagi Para Pelajar

Beliau terkenal tidak hanya sebagai Syekh tapi juga seorang Ayah, tidak hanya untuk pelajar asing, tapi juga semua orang Suriah. Beliau tidak hanya mengajar tapi juga membantu kita, tidak hanya dalam masalah ukhrawitapi juga masalah dunia. Sudah tidak terhitung banyaknya orang-orang yang telah dibantu beliau dalam kebutuhan sehari-hari. Beliau adalah pengusaha yang sangat dermawan kepada semua orang.

Beliau selalu menekankan bahwasanya pelajar agama harus mempunyai pekerjaan. Beliau tidak mau pelajar agama itu minta-minta ke orang, sangat-sangat tidak mau, itu prinsip. Maka beliau suka ketika pelajar agama kaya. Pelajar harus afif (berbudi luhur dan terhormat), seperti dengan bekerja. Yang demikian agar si pelajar tidak hidup dari agama; tidak menjual agama seperti yang terjadi sekarang ini.

Kenapa harus mempunyai pemasukan selain dari agama? Agar tidak terjadi fitnah. Jadi ketika seorang pelajar mengajar, dia nyaman karena memiliki pekerjaan dan juga agar ia terbiasa mandiri dan dapat menghidupi kehidupannya serta keluarganya.

Rujukan Fatwa dan Faraid

Kenapa beliau terkenal dan tersohor di Suriah? Karena beliau merupakan rujukan fatwa dan faraid dalam mazhab Syafi’iyah (meskipun bukan mufti fikih Syafi’iyah di Suriah). Beliau diakui para ulama dapat mempraktikkan fikih yang ada dalam kitab ke dalam realitas sekarang (mampu mengaplikasikan dan menyesuaikan pada kehidupan nyata). Padahal, menerapkan fikih di kehidupan nyata adalah hal yang sulit dilakukan dan diperlukan ilmu tersendiri.

Misalnya, ketika kita membaca Tuhfah Al-Muhtaj, permasalahan muamalah yang sering kita jumpai sehari-hari tentu tidak semuanya tertulis dalam kitab, ada permasalahan modern yang pasti tidak tercantum dalam kitab. Lalu bagaimana solusinya? Dengan mengkiaskan kaidah-kaidah yang ada dalam kitab kedalam dunia nyata. Keahlian dalam mengaplikasikan fikih inilah yang membuat para masyayikh Damaskus mengakui kapasitas beliau sebagai seorang fukaha.

Kenapa beliau bisa seperti itu? Karena Syekh Rusdi tidak hanya mengajar penuntut ilmu, tapi juga pengusaha, dokter, pedagang, insinyur dan berbagai macam halakah berbasis profesi yang beliau bina. Beliau juga mempunyai pengajian untuk para khatib, dai, dan Imam. Tak ketinggalan, beliau juga terjun langsung untuk melihat keadaan masyarakat secara aktual. Dengan wasilah inilah beliau dapat melihat fikih sesuai dengan kebutuhan penggunanya, dan menghukumi sesuatu sesuai dengan kondisi dan keadaan yang berlaku.

Pandangan tentang Ijazah dan Sanad

Beliau merupakan salah satu ulama yang berpandangan bahwasanya ijazah tidak terlalu penting. Beliau sangat tidak menyukai ketika orang datang kepadanya dengan niatan meminta ijazah, beliau sangat-sangat tidak suka.

“Saya mempunyai sanad sangat banyak, sampai-sampai bertas-tas isinya sanad semua, tapi saya tidak mau dan tidak peduli akan hal itu. Karena, kata Syekh Shadiq, ‘sanadmu itu ilmumu’, jadi tidak butuh yang namanya kertas atau tulisan, sangat tidak diperlukan.” ujar Syekh Rusdi

Beberapa kali beliau ditawari sanad oleh ulama-ulama Syam, ulama Hind, ulama Mesir, ulama manapun dan beliau tidak mau menerima itu. “Bukti bahwasanya kamu pintar, ya ilmumu itu.” tegas Syekh Rusdi. Namun, meskipun begitu, beliau berpandangan jika Al-Quran dan hadis tetap membutuhkan sanad. Begitulah pandangan beliau terhadap ijazah dan sanad.

Cara belajar beliau dalam memahami ilmu pun dapat kita renungkan baik-baik, bahwa beliau sangat menekankan tentang murajaah. Dulu, ketika beliau mengaji kitab Qatru al-Nada, beliau akan memuraja’ah sebanyak sepuluh kali sebelum dan sesudah ngaji. Setelah itu, beliau akan mengajarkannya kepada orang lain.

Contoh lainnya adalah ketika beliau ingin ngaji Minhaj al-Thalibin ke masayikhnya, semua syuruhdan hawasyi Minhaj al-Thalibin akan di murajaah terlebih dulu sebelum datang ke pengajian. Kitab fikih yang menjadi favorit beliau adalah Roudlut al-Thalib dan Mughni al-Muhtaj. Hal ini menujukkan konsistensi dan ketekunan beliau terhadap ilmu itu sendiri dengan membacanya berulang-ulang hingga mutqin terhadap ilmu tersebut. Seperti maqalah ”al-istiqamah khoirun min alfi al-karamah”

Dari Rusia hingga Malaysia

Murid-murid beliau sudah tak terhitung banyaknya, di dalam negeri sendiri telah banyak ustaz-ustaz yang pernah berguru pada beliau, di antaranya: Syekh Thariq Maghribiyyah, Syekh Abdurrazaq Saman, Syekh Anas Sirwan, Syekh Shofwan al-Hamd, dll.

Selain itu, banyak muridnya yang tersebar dari Rusia (Dagistan dan Chechnya), Asia Tengah, hingga Malaysia, bahkan Mufti Malaysia, Zulkifli Mohamad al-Bakri, pernah berguru pada Syekh Rusdi. Hampir semua pelajar Dagistan pernah mengaji langsung dengan Syekh Rusdi dan sisanya pernah mengikuti pengajiannya secara daring. Tidak heran jika beliau sangat tersohor di sana.

Beliau selalu menaruh pehatian lebih kepada pelajar-pelajar yang berada di luar Damaskus. Dalam arti, beliau memandang bahwasanya pelajar-pelajar ini akan menjadi tokoh di tempat asalnya. Ketika ada pelajar dari Aleppo, Raqa’, Dar’a, dan wilayah-wilayah lain di luar Damaskus meminta pengajian khusus kepada beliau, Syekh Rusdi akan sebisa mungkin menyanggupinya. Karena, beliau melihat bahwasanya mereka akan menjadi tokoh dan rujukan ilmu di daerah asalnya. Sama halnya ketika ada pelajar-pelajar dari Indonesia, Malaysia, Rusia, Prancis, Afrika, Cina, dsb. meminta pengajian khusus. Sebab, menurut beliau ini adalah bentuk kaderisasi ulama di masa yang akan datang.

Karamah Syekh Rusdi Qalam

Baru-baru ini, beliau telah sembuh dari sakit keras, yang membuat dokter takjub pada beliau. Karena biasanya orang yang mengidap penyakit (Leukimia) mempunyai harapan hidup yang sangat kecil (rata-rata meninggal). Tapi, beliau Syekh Rusdi terlihat sehat-walafiat dan dapat beraktivitas seperti biasa.

Di lain hal, dulu ada dua ma’had, Badrudin dan Ihsan yang sedang membutuhkan uang (pada masa konflik masa serba kekurangan, keadaan perang dan tak menenetu). Seykh Rusdi bingung mencari solusinya, tiba-tiba datang seorang saudagar, datang ke beliau dan ngomong, “Saya tadi malam bermimpi bertemu Rasulullah, Beliau berkata untuk datang ke Jamik Manjak dan menyerahkan uang ini ke orang yang bernama Rusdi” Padahal si saudagar ini tidak mengenal Seykh Rusdi, begitupula dengan Syekh Rusdi yang juga tak mengenalnya. Uang yang banyak itu pun langsung dibagikan ke dua ma’had yang sangat membutuhkan tadi.

Kesederhanaan Syekh Rusdi Qalam

Beliau adalah sosok yang sangat mandiri dan rendah hati dan selalu mengerjakan apa-apanya sendiri. Beliau hanya memakai serban dan jubah kebesaran ketika salat Jumat. Ketika ada pengajian, beliau sendiri yang membuat jamuan untuk murid-muridnya, bahkan beliau sendiri yang mencuci piring dan gelas ketika pengajian selesai. Semua murid berebut ingin membantu Syekh Rusdi, tapi beliau tidak berkenan. Ketika ingin mematikan lampu atau ketika ingin mengambil air minum yang di situ terdapat banyak muridnya, beliau tetap akan melakukannya sendiri tanpa memerintah muridnya.

Satu waktu setelah talaki Tuhfah al-Muhtaj, beliau ingin membersihkan kipas di maktabnya, beliau dengan sendirinya melepas jubahnya, memakai celana dan kaos putih lalu langsung naik untuk mengambil kipas tersebut, padahal saya sudah menawarkan diri untuk mengambil dan membersihkan semua kipas itu sendiri, tapi tetap saja beliau selalu tidak berkenan, sampai-sampai saya berebut untuk cepat-cepat mengambil sebanyak-banyaknya agar beliau bisa membawa sedikit saja. Tapi, tetap saja beliau bilang, “Kamu jangan bawa banyak-banyak, ayo, kita bagi dua.” Pernah sekali waktu saya membawakan sandalnya dan beliau langsung memarahi saya.

Dua Kisah yang Membuat Syekh Rusdi Terharu

Ada dua cerita yang selalu membuat beliau mengangis dan ini ada hubungannya dengan Indonesia.

Dahulu ada murid beliau di ma’had Tahdzib Damaskus yang bernama Suparman (salah satu murid terbaik Syekh Rusdi di zaman itu. Ketika mengajar Faraid, Suparman ini yang menulis apa yang akan beliau ajarkan di papan tulis). Suparman mempunyai istri lalu melahirkan di Damaskus, dan berkunjunglah Syekh Rusdi beserta istrinya untuk menjenguknya, lalu Syekh Rusdi bertanya pada istri Suparman:

“Kamu disini ngapaian aja?”

“Nggak ngapa-ngapain, Syekh”

“Kamu masuk ke Damaskus, pulang nggak alim itu khasara (rugi), sangat-sangat khasara, paling nggak kamu hafal Al-Quran.”

“Saya menghafalnya kemana, Syekh?” tanya Istri Suparman.

Akhirnya Syekh Rusdi menyarankan untuk menghafal ke istri beliau. Kemudian istri Suparman ini menghafal kepada istri Syekh Rusdi, selama tiga bulan hafal Al-Quran dengan kuat.

Setelah Suparman menyelesaikan studinya, ia sekeluarga pulang ke Indonesia. Ketika pulang istrinya langsung mengajar dan membuka pengajian Al-Qur’an untuk masyarakat sekitarnya. Suatu ketika, Suparman mendapatkan pekerjaan di Malaysia yang lebih baik, akhirnya mereka sekeluarga pindah kesana. Di Malaysia, naik mobil kecelakaan, istri Suparman meninggal.

Itu adalah kisah yang selalu membuat Syekh Rusdi menangis. Sedih sekali Syekh Rusdi ketika menceritakannya. Kagum terhadap kegigihan istri suparman dalam menghafal dan mengamalkannya. Setelah kejadian tersebut, Syekh Rusdi dan Suparman putus kontak. Sampai sekarang beliau tidak mengetahui kabar dari Suparman apakah ia meninggal atau masih hidup dan tinggal di mana? Syekh Rusdi berharap dapat berhubungan kembali dengan muridnya Suparman.

Cerita kedua, bermula ketika pengecekan arah kiblat di Jamik Manjak. Di masjid itu terdapat sebuah menara yang digunakan untuk meneropong arah kiblat. Adat penduduk Syam zaman dulu dalam menentukan arah kiblat. Melalui daerah setelah Nahr Aisyeh terdapat gunung yang bernama Jabal Mani’ (karena gunung ini yang mengarah persis ke Ka’bah) jika dari menara masjid diteropong arahnya persis ke jabal mani’, maka arah kiblat itu benar. Intinya, ketika masyarakat ingin membangun masjid untuk menentukan arah kiblat, mereka akan meneropong ke arah jabal mani’.

Waktu itu yang mempunyai alat bukanlah orang Islam, jadi pengecekan arah kiblat tidak dilakukan sendiri oleh orang Islam. Pada suatu ketika, orang ini naik ke menara di Jamik Manjak untuk meneropong. Saat diteropong bukannya melihat Jabal Mani’, tapi malah melihat Ka’bah. Kemudian ia turun dan langsung membaca syahadat. Dua cerita tersebut adalah cerita yang selalu dikisahkan Syekh Rusdi dengan berurai air mata. Beliau selalu menangis ketika mengisahkan kedua cerita tersebut.

Terakhir, pesan dari beliau untuk selalu bertaqwa. Zaman sekarang banyak orang alim tidak memiliki takwa (sangat kurang dalam masalah takwa). Takwa kita terhadap ilmu, takwa kita terhadap keluarga, takwa kita kepada istri, takwa kita terhadap teman dan lain sebagainya. Ilmu dapat menjadi bumerang, fikih dapat menjadikanmu orang paling pintar, orang paling alim, orang paling warak dan juga dapat menjadikanmu orang paling fasik, maka dari itu dibutuhkan takwa untuk melengkapi rihlah ilmiah kita semua. Wallahu a’lam bi al-Shawab

Tabik!


Baca juga artikel menarik lainnya terkait Suriah serta tulisan dari Muhammad Iskandar Dzulqornain

Related Articles

Ijtihad dalam Sudut Pandang Al-Dihlawi (1)
· 4 menit untuk membaca
Ulama dan Pancaragam Profesinya
· 7 menit untuk membaca
Ulama Oposan atau Oplosan?
· 4 menit untuk membaca